عایق کاری نما

عایق کاری نما  : دیوارهای ساختمان که در معرض بوران قرار می گیرند پس از مدتی از سمت داخل ساختمان خیس می شوند از این رو در مناطق بوران خیز اتخاذ تدابیری نظیر پیش بینی ایوان و پش آمدگی در سمت وزش باد باد قسمت هایی از دیوار که در معرض بوران قرار می گیرند عایق کاری کرد .

چنانچه میزان بارندگی کم یا مدت آن کوتاه باشد می توان با افزودن قدری آهک در ملات اندود سیمانی نما آنرا تا حدود زیادی آب بندی کرد در موارد شدیدتر مصرف مواد آب بندی کننده بتون در ملات اندود سیمان مصرف ملات های پلیمری از قبیل ملات رزین اپوکسی ( بدون سیمان یا به همراه سیمان ) و بالاخره اجرای رنگ های ضد آب بر روی نما مفید است و می تواند موثر واقع شود .

در بعضی کشورهای صنعتی از قطعات چوب یا سایر مصالح همانند آنچه که در سقف ها مرسوم است برای نما پوش استفاده می شود .