حفظ و مراقبت های عایق های رطوبتی

عایق های رطوبتی را در حین اجرا و در دوران بهره ورداری از ساختمان باید از سرمای زیاد ( یخ زدگی ) ، گرمای زیاد و اشعه ماورای بنفش خورشید ، ازن ، شعله حریق ، صدمات مکانیکی و حرکات سازه ای و ساختمانی ، صدمات شیمیایی ( معدنی و آلی ) ، ریشه دوانی گیاهان ، فشار آب و بخار آب حفظ کرد .

سرمای زیاد باعث ترک خوردگی عایق می شود . به ویژه اگر از قیر نامناسب که دارای خاصیت انگمی مطلوب نیست ، استفاده شده باشد . قیر یا ایزوگام  مورد مصرف در عایق مخصوصا در لایه نهایی ، باید مناسب منطقه انتخاب شود . گرمای زیاد سبب روان شدن قیر می شود در مناطق گرم مخصوصا در لایه نهایی باید قیر یا لایه مناسبی انتخاب گردد که در گرمای زیاد روان نشود .